Všeobecné obchodní podmínky firmy Studio 2P s.r.o.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) jsou nedílnou součástí všech obchodních smluv uzavíraných mezi společností Studio 2P s.r.o., (dále jen „dodavatel“) a druhými stranami (dále jen „klient“).  Veškeré obchodní vztahy se řídí těmito podmínkami a právním řádem České republiky.

 

Tyto podmínky jsou základními podmínkami prodeje zboží a služeb dodavatele a pokud se odchylují od dispozitivních právních norem platného právního řádu České republiky, mají před těmito dispozitivními normami přednost.  Případná ujednání odchylující se od těchto podmínek musí mít vždy písemnou podobu a musí být signovány oběma smluvními stranami.

 

Dodavatel je povinen upozornit každého klienta na existenci těchto podmínek a ke každé smlouvě, či formulářové smlouvě (dále jen „objednávka“) přiloží jako nedílnou součást tyto obchodní podmínky. Klient podpisem smlouvy, či formulářové smlouvy stvrzuje svůj jednoznačný souhlas s tím, aby se obchodní závazkový vztah mezi dodavatelem a klientem řídil těmito podmínkami.

 

§ 1 Vymezení obchodního vztahu

 1. Obchodním vztahem se dle těchto podmínek rozumí vztah mezi dodavatelem a klientem, který se týká konkrétní objednávky na dodání zboží nebo služeb klientovi.
 2. Dodavatelem dle těchto podmínek rozumí společnost Studio 2P s.r.o., se sídlem Smetanova 311, 251 01  Říčany, IČ: 24849871.
 3. Klientem se dle této smlouvy rozumí jakákoli fyzická osoba, osoba podnikající na základě živnostenského či jiného oprávnění, obchodní společnost,  rozpočtové a příspěvkové organizace, stát či samosprávné celky. Klient musí mít způsobilost k uzavření smlouvy dle platného právního řádu České republiky.

 

§ 2 Základní ustanovení o smlouvách

 1. Základním typem smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a klientem je smlouva kupní ve smyslu ustanovení § 409 a následujících Obchodního zákoníku. O tento typ smlouvy se jedná zejména tehdy, jde-li o samostatnou výrobu.
 2. Je-li součástí objednávky rovněž montáž, uzavírá se mezi dodavatelem a klientem smlouva o dílo ve smyslu ustanovení § 536 a následujících Obchodního zákoníku.
 3. Vzhledem k tomu, že v oborech podnikání dodavatele dochází k velmi rozmanitým typům obchodních vztahů, nelze vyloučit ani uzavření jiných typů smluv mezi dodavatelem a klientem, včetně smluv innominátních.
 4. Ve smyslu ustanovení § 262 odst. 1) zák.č. 513/1991 Sb. stvrzuje klient svým podpisem objednávky dohodu s dodavatelem, dle které se bude jejich závazkový vztah řídit obchodním zákoníkem i v případě, že nespadá pod vztahy uvedené v § 261 Obchodního zákoníku vyjma případů ve kterých by právní postavení strany, která není podnikatelem, bylo takovouto úpravou prokazatelně značně znevýhodněno.

 

§ 3 Zvláštní ustanovení o důvěrných informacích

 1. Jestliže si strany při jednání o uzavření smlouvy navzájem poskytnou informace označené jako důvěrné, nesmí je strana, které byly tyto informace poskytnuty, prozradit třetí osobě a ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby, a to bez ohledu na to, zda dojde k uzavření smlouvy, či nikoli. Kdo poruší tuto povinnost, je povinen k náhradě škody. V otázkách náhrady škody se postupuje dle ustanovení § 373 a následujících Obchodního zákoníku.
 2. Za důvěrné jsou považovány především veškeré informace (o dodavateli i klientovi) o používaných výrobních technologiích, počtech zaměstnanců a jejich pracovní náplni, organizaci práce, obratech a tržbách a jakékoliv další interní informace obdobného charakteru.

 

§ 4 Přijetí objednávky

 1. Objednání zboží resp. služeb klientem musí mít vždy písemnou formu, přičemž za písemnou formu se považuje i objednávka učiněná e-mailem, nebo pomocí webového formuláře, který je umístěn na webové doméně provozované firmou Studio 2P s.r.o..
 2. Objednávka učiněna e-mailem nebo pomocí formuláře definovaného v bodě a) §4. V případě že hodnota objednávky přesáhne čásku 15 000 Kč (patnácttisíckorunčeských) bez DPH, musí být potvrzená objednávka zaslána i písemnou formou.
 3. Objednávky se adresují na sídlo společnosti. Objednávka musí obsahovat tyto údaje: název výrobku resp.služby, požadované množství, nejpozdější termín dodání, místo dodání, způsob dopravy, obchodní jméno klienta, přesnou adresu jeho sídla, resp. místa podnikání, jméno osoby, oprávněné jménem klienta jednat, včetně telefonického a faxového spojení, IČO, DIČ, bankovní spojení a číslo účtu a fakturační adresu.
 4. Objednávka s uvedením cen, dodacích podmínek a platebních podmínek platí za přijatou pouze tehdy, je-li dodavatelem písemně potvrzena, s výjimkou případu, kdy údaje v objednávce odpovídají těmto podmínkám včetně možnosti splnění požadovaného termínu dodávky.
 5. Je-li zakázka přijímána osobně v zakázkové kanceláři dodavatele, musí klient poskytnout všechny výše uvedené informace.
 6. Dodavatel si vyhrazuje právo určit dle konkrétní zakázky a jejího rozsahu kdy postačí prostá formulářová smlouva a ve kterých případech bude sepsána zvláštní písemná smlouva.
 7. Podpisem objednávky klient vždy stvrzuje nejen souhlas s těmito podmínkami, ale současně dává podpisem najevo svobodnou vůli uzavřít smlouvu s dodavatelem.

 

§ 5 Zrušení objednávky

 1. Chce-li klient zrušit objednávku nebo její část, musí o této skutečnosti neprodleně uvědomit dodavatele, a to písemnou formou.
 2. Zrušení objednávky v době výroby není možné, klient je v takovém případě povinen objednané zboží či službu odebrat a uhradit v plné výši.
 3. Do doby výroby se počítá časový úsek od zakoupení materiálů na konkrétní zakázku po její předání klientovi.
 4. Požaduje-li klient zrušení objednávky v době, kdy ještě nedošlo k nákupu materiálu, ale bylo již započato s grafickými pracemi na zakázce, eventuálně jiné započaté práce s plněním zakázky související je povinen uhradit provedené práce. Byla-li pro tuto zakázku vyplacena předem záloha, zároveň propadá její část rovnající se 30% z této zálohové platby ve prospěch účtu dodavatele, jakož součást náhrady vzniklých nákladů a náhrady ušlého zisku.

 

§ 6 Kvalita výrobků a služeb

 1. Dodavatel se zavazuje dodat výrobky či služby objednané klientem v množství, kvalitě a provedení na trhu obvyklém.
 2. Požaduje-li klient nestandardní kvalitu či provedení výrobku, musí být tento požadavek výslovně uveden v objednávce spolu s přesnou specifikací nestandardní vlastnosti výrobku.
 3. Klient bere na vědomí, že u objednávek čítajících větší množství totožných výrobků, jako je např. ofsetový tisk, sítotisk, tamponový tisk, velkonákladový termotransfer, či velkonákladový inkjetový tisk může výskyt nekvalitních výrobků činit až 10% z celkového počtu výrobků.

 

§ 7 Ceny výrobků a služeb

 1. Ceny se řídí platným aktuálním ceníkem firmy Studio 2P s.r.o. Českomoravská 12, Praha 9 a jsou uváděny bez DPH.
 2. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen bez předchozího upozornění.
 3. Zakázky jsou vždy účtovány podle ceníku platného v době přijetí zakázky.
 4. Dojde-li v době od přijetí zakázky do nákupu materiálu prokazatelně ke změně vstupních cen materiálů, vyhrazuje si dodavatel, po dohodě s klientem, změnu kupní ceny v závislosti na změnách cen jednotlivých složek výrobních nákladů dodávaného zboží, zejména cen surovin .

 

§ 8 Autorská práva

 1. Autorská práva k firemním značkám, logům apod., jež jsou vytvářeny dodavatelem pro klienta, náleží po zaplacení plné výše sjednané ceny klientovi.
 2. Autorská práva ke specifickým dílům, jejichž tvorba má podobu duševní činnosti, jako jsou například originální motivy air-brushových děl, originální motivy kreseb použité pro propagační účely klienta apod. náleží dodavateli. Klient může těchto motivů využít k jiným účelům, než ke kterým byly dodavatelem dodány pouze se souhlasem dodavatele.
 3. Dodavatel si vyhrazuje právo podmínit použití těchto motivů zaplacením příslušných tantiém.
 4. Ustanovení odstavce 2. se netýká případů, kdy byly motivy vytvořeny z podkladů dodaných klientem, a případů, kdy byly motivy vytvořeny grafickou úpravou existujících motivů náležejících klientovi.
 5. Klient se může dohodnout s dodavatelem na převodu autorských práv za úplatu.
 6. U všech děl prováděných air-brushovou technikou je dodavatel dle mezinárodních zvyklostí oprávněn označit dílo copyrightem pod vrstvou čirého laku .
 7. Dodavatel si vyhrazuje právo použít svůj copyright na všech výrobcích, kde jej lze použít bez toho, aby toto užití bylo na újmu použitelnosti výrobku klientem.
 8. Dodavatel si vyhrazuje právo pořídit na vlastní náklady fotodokumentaci, videozáznam, či vzorek výrobků a tyto záznamy či vzorky využít pro své reklamní účely i bez souhlasu klienta.
 9. Je-li to s ohledem na způsob využití vhodné, připojí dodavatel k takto využitým materiálům i obchodní jméno klienta, případně období realizace zakázky.

 

§ 9 Zvláštní ustanovení o dodávkách s montáží. V případě zakázek, jejichž součástí je výroba a současně montáž bude postupováno následujícím způsobem:

 1. Po dokončení výroby bude vyrozuměn klient, který se dostaví osobně ke kontrole hotového výrobku.
 2. Po kontrole a odsouhlasení vzhledu a jakosti výrobku bude klientovi vyúčtována kompletní výroba včetně DPH.
 3. Teprve po uhrazení plné kupní ceny hotového výrobku bude provedena montáž výrobku, která bude následně vyúčtována a uhrazena klientem.

 

§ 10 Zvláštní ustanovení o korekturách

 1. U všech zakázek, jejichž součástí je grafické zpracování návrhu, bude klient vyzván k provedení korektury grafického návrhu.
 2. Dodavatel se zavazuje vyrobit zboží v souladu s návrhem, který byl při korektuře odsouhlasen.
 3. Podpisem korektury přebírá klient odpovědnost za případné grafické chyby, v případě textů i za jazykovou a gramatickou správnost a úplnost. Klient nese odpovědnost za takto vzniklé vady na zboží a je povinen zboží uhradit. Případná nová výroba bezchybného výrobku je považována za novou zakázku.
 4. U všech zakázek, jejichž podklady jsou v kompletní podobě dodány zákazníkem, nese klient veškerou odpovědnost za grafickou, jazykovou a gramatickou úplnost a správnost výrobku i bez podepsání korektury.

 

§ 11 Platební podmínky

 1. Klient provádí úhradu zboží a služeb v hotovosti nebo předem, na základě proformafaktury.
 2. Při bezhotovostní úhradě zboží či služeb bude vydáno zboží, popřípadě provedeny služby až okamžikem, kdy převedená částka naběhne na účet dodavatele a je disponibilní.
 3. Při dlouhodobé spolupráci může klient zažádat o bezhotovostní formu platby převodním příkazem (dodavatel si vyhrazuje právo změny).
 4. V případech, kdy nebude prováděna platba předem, je dodavatelem vyžadována záloha na zboží nebo služby. Dodavatel si vyhrazuje právo na stanovení výše zálohy dle okolností jednotlivých obchodních případů od 50 do 100% kupní ceny bez DPH.
 5. Uplatnění případné reklamace nemá odkladný účinek na zaplacení zboží nebo služby v plné výši a ve stanovené nebo sjednané lhůtě splatnosti.
 6. Pro případ, že klient nesplní svou povinnost uhradit řádně a včas jakýkoliv finanční závazek vyplývající pro něj ze smlouvy uzavřené s dodavatelem nebo těchto podmínek, které jsou nedílnou součástí smlouvy nebo obchodního vztahu ( zejména závazek uhradit kupní cenu zboží a služeb či její část, zaplatit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení), je dodavatel oprávněn využít 3.osobu za účelem vymožení pohledávky za klientem, přičemž klient je povinen uhradit veškeré náklady spojené s nutností takového vymáhání. Klient pro tento případ souhlasí s předáním veškerých dokumentů nutných k vymáhání pohledávky této 3. osobě týkajících se příslušné zakázky klienta. Dodavatel není povinen klienta předem informovat o předání pohledávky 3. osobě k vymáhání.

 

§ 12 Smluvní pokuty

 1. V případě, že klient nepřevezme výrobek či službu ve sjednaném termínu a sjednaném místě, byla smluvními stranami dohodnuta smluvní pokuta ve výši 30% z kupní ceny či ceny díla..
 2. Takto smluvená pokuta se nedotýká náhrady škody.
 3. Pokud si klient i přes písemnou výzvu dodavatele nepřebere zboží ve lhůtě 14 dnů, je dodavatel oprávněn toto zboží zlikvidovat. Toto však nezbavuje klienta povinnosti zaplatit kupní cenu, smluvní pokutu či náhradu škody, jakož i  další náklady s likvidací zboží související.
 4. V případě, že na straně klienta dojde k prodlení se zaplacením kupní ceny či ceny za zhotovení díla, byla smluvními stranami dohodnuta smluvní pokuta ve výši  30% dlužné částky bez DPH.
 5. Vznikem povinnosti klienta uhradit smluvní pokutu není dotčena jeho zákonná povinnost platit úroky z  prodlení.

 

§ 13 Prodlení a úroky z prodlení

 1. Klient je v prodlení, nesplní-li svůj závazek zcela k poslednímu dni lhůty určené pro splnění jeho závazku.
 2. Jediným liberačním důvodem pro nesplnění povinnosti klientem je prodlení na straně dodavatele.
 3. Je-li klient v prodlení se zaplacením dohodnuté kupní ceny, nebo její části, náleží dodavateli úroky z prodlení ve výši 0,1 % za každý započatý den prodlení.

 

§ 14 Záruční doba a reklamace

 1. Dodavatel poskytuje na všechny výrobky zákonnou záruční lhůtu v trvání 6 měsíců. U materiálů, jejichž kvality jsou výrobci garantovány prodlouženou záruční lhůtou, garantuje dodavatel tyto kvality prodlouženou záruční dobou maximálně do délky záruky stanovené výrobcem. Na takto prodlouženou záruku je klient vždy písemně upozorněn.
 2. Je-li výrobek kombinován z více komponentů, z nichž pouze část podléhá prodloužené záruční době, vztahuje se tato prodloužená záruční doba pouze na komponenty výslovně určené dodavatelem.
 3. Reklamace lze uplatnit pouze v záruční době.
 4. Reklamaci je nutno uplatnit bezprostředně po zjištění vady zboží opravňující k reklamaci.
 5. Reklamce musí být uplatněna písemně, s přesným vymezením reklamované vady.
 6. Dodavatel je povinen o uznání či neuznání reklamace vyrozumět písemně klienta ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná reklamace klienta.
 7. Dodavatel je povinen odstranit reklamovanou vadu s náležitou odbornou péčí.
 8. Nelze-li vadu na výrobku odstranit, poskytne dodavatel klientovi slevu na výrobek s neodstranitelnou vadou.
 9. Nelze-li vadu výrobku zhojit opravou, ani slevou kupní ceny, vrátí dodavatel klientovi celou kupní cenu výrobku a ponechá si vadný výrobek.

 

§ 15 Povinnosti dodavatele

 1. Dodavatel je povinen postupovat při výrobě s náležitou odbornou péčí.
 2. Dodavatel je povinen oznámit neprodleně klientovi, došlo-li ke změnám vstupních cen materiálu, které budou mít vliv na konečnou cenu výrobku.
 3. Není-li v objednávce stanoveno rozpětí ceny, do které lze výrobek dodat klientovi, je dodavatel povinen zastavit práce na výrobku až do doby, kdy bude změna ceny schválena klientem.
 4.  Dodavatele je povinen dodat výrobky na místo, které ve smlouvě určí klient. Není-li dohodnuto jinak, hradí dopravu klient.
 5. Dodavatel je povinen dodat zboží v dohodnutém termínu. Nelze-li ze závažných důvodů tento termín dodržet, je dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat klienta.
 6. Dodavatel je povinen předat k výrobkům veškerou dokumentaci a seznámit jej s požadavky na údržbu výrobku.
 7. Dodavatel je povinen zachovat mlčenlivost o všech důvěrných skutečnostech ve vztahu ke klientovi, se kterými se během smluvního vztahu seznámil. Tato povinnost trvá i po skončení smluvního vztahu.
 8. Dodavatel je povinen chránit zájmy klienta mající souvislost s jejich smluvním vztahem a informovat klienta o všech skutečnostech, majících vztah k jejich smluvnímu vztahu.

 

§ 16 Povinnosti klienta

 1. Klient je povinen poskytnout dodavateli všechny informace a podklady potřebné k řádnému splnění závazku dodavatelem.
 2. Klient je povinen poskytnout dodavateli veškerou potřebnou součinnost při realizaci objednávky.
 3. Informace v bodech a), b) je klient povinen poskytnout bez zbytečného odkladu. Pro případ nesplnění takovéto povinnosti včas a řádně si dodavatel vyhrazuje posunutí termínu předání výrobku nebo služeb o časový okamžik odpovídající prodlení klienta. Pokud i přes výzvu dodavatele neposkytne klient potřebnou součinnost ve lhůtě stanovené dodavatelem, je dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy od samého počátku  a požadovat po klientovi úhradu více nákladů s nesplněním takové povinnosti souvisejících.
 4. Je-li předmětem objednávky grafický návrh a dojde k situaci, kdy objednatel nejpozději do 10 dnů nezareaguje na žádost o vyjádření k dalšímu postupu prací na tomto grafickém návrhu, dodavatel je oprávněn postupovat dle bodu a) § 12.
 5. Klient je povinen převzít výrobky či služby ve sjednaném termínu a na sjednaném místě.
 6. Klient je povinen zaplatit kupní cenu ve sjednaném termínu a sjednaným způsobem.

 

§ 17 Předání výrobku

 1. Po dokončení výroby bude klient vyzván dodavatelem, aby si převzal hotový výrobek.
 2. Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, platí že klient je povinen převzít hotový výrobek v sídle dodavatele v prodejních hodinách.
 3. Nebyla-li zaplacena celá kupní cena předem, je klient povinen před převzetím výrobku doplatit zbytek kupní ceny včetně DPH.
 4. Výjimky z předchozí ustanovení tvoří pouze případy zvláštního platebního styku ve smyslu § 11 těchto podmínek.
 5. Pokud některá strana požádá, musí smluvní partner vyhovět a vypracovat zápis o předání díla či výrobku.

 

§ 18 Přechod vlastnictví

 1. Vlastnictví ke zhotovené věci přechází na klienta až po předání výrobku a po zaplacení celé kupní ceny včetně DPH.
 2.  Je-li splněna jen jedna z těchto podmínek, zůstává výrobek ve vlastnictví dodavatele až do splnění obou podmínek.

 

§ 19 Platnost všeobecných obchodních podmínek

 1. Všeobecné platební podmínky jsou platné od data vyhlášení a plně nahrazují předchozí znění.
 2. Jestliže se jedna nebo více částí těchto podmínek stane z jakýchkoliv důvodů právně neúčinnou, netýká se to částí zbývajících.
 3. Pokud není stanoveno jinak, platí příslušná ustanovení Obchodního. Ve smyslu §273 Obchodního zákoníku se tyto podmínky považují za všeobecné obchodní podmínky dodávek zboží resp. služeb nabízených společností Studio 2P s.r.o.
 4. Dodavatel si vyhrazuje právo provádět změny těchto podmínek. Učiní tak vždy písemně a změny zveřejní obvyklým způsobem.
 5. Dodavatel si vyhrazuje v jednotlivých obchodních případech právo na individuální úpravu těchto obchodních podmínek, vždy však po předchozí dohodě s kupujícím.

 

 

 

Studio 2P s.r.o,  v Říčanech dne 31.10. 2015

.

 

Copyright © 2012- Petr Paťha - Studio 2P s.r.o.